Biodynamisk jordbrug – Torpegård

En frugtbar jord – Det regenerative biodynamiske jordbrug

Martin Beck, agronom og rådgiver i jordfrugtbarhed, forklarer i denne film om grundprincipperne for planternes rolle i humusdannelse, kulstofbinding og plantens bidrag til opnåelse af en mere frugtbar jord. I filmen tages udgangspunkt i biodynamisk dyrkning, men grundprincipperne kan også anvendes i økologisk landbrug.

Filmen kan ses som en introduktion til det regenerative landbrug.

Biodynamisk jordbrug – Den biodynamiske gårdorganisme

I det biodynamiske jordbrug ser vi en gård, et gartneri eller en frugtplantage som en levende helhed, en organisme. Jordbrugets forskellige dele: jorden, planterne, husdyrene, de vilde dyr, levende hegn, vandløb, skov og mennesker betragtes som en slags organer, der skal fungere i et nært samspil for at holde hele organismen sund. Mangfodighed, sammenhæng og balance er nøgleord i denne proces. De biodynamiske præparater er vigtige midler, som en biodynamisk landmand bruger til at styrke organismen. Det giver mulighed for en at skabe en livskraftig gårdorganisme, der producerer sunde fødevarer.

Biodynamisk jordbrug overgår økologi

I det biodynamiske jordbrug er økologi en forudsætning, men det er mere en økologi. En del af jorden på Torpegård er økologisk certificeret. Her er der gennem flere år slået hø til dyrefoder. En anden del er engarealer som ikke har været opdyrket i lang tid. Vi ønsker at indføre den biodynamiske dyrkningsmetode. Bio-dynamisk betyder livskraft. Umiddelbart kan man opleve noget levende virker livskraftig, men det er vanskeligere at forstå, hvad denne livskraft er, og kan være et emne for et livsstudie. På trods heraf viser mere end 20 års videnskabelige forsøg i Schweiz med konventionel-, økologisk- og biodynamisk dyrkning, at kun den biodynamiske metode forøger muldlaget. De to andre driftformer forbruger af det muldlag, som er betingelsen for sunde afgrøder. Derfor er et af vores hovedformål med overtagelse af stedet denne videreudvikling af landbruget. I det biodynamiske arbejder man praktisk for at samarbejde med at styrke og lede livskræfterne. Det gør man bl.a. ved hjælp af de biodynamiske naturpræparater, som har en positiv virkning på jordens frugtbarhed. dvs. de medvirker til at opbygning af jordens humuslag, men også på afgrødernes modenhed og kvalitet. Derved sikres en mere mangfoldig biodiversitet der medvirker til et endnu mere sundt og livskraftigt grundlag for jord, planter, dyr og mennesker. Vi tilstræber at blive en del af løsningen på miljøproblemet, frem for at være en del af problemet!

På en biodynamisk gård er den sluttede, harmoniske gårdsorganisme helt central. Det betyder, at der er et passende dyrehold der leverer gødning til gårdens marker. Især spiller køer en central rolle heri. Køerne bruger mange kræfter på at fordøje deres foder, og derfor bliver deres gødning særligt velegnet for jord og planter.

Der går allerede får, høns, skotske højlandskvæg og heste på stedet, og udover er der ønsker om grise, ænder og kaniner. På markerne dyrkes det foder, som dyrene har behov for. Ideelt set tilføres der ikke noget udefra til en biodynamisk gård.